Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"Blog

Varovania-list odporcom (2).pdf (321402)

Mária Božieho Milosrdenstva, žijúca v Európe, sa rozhodla z dôvodov vlastnej bezpečnosti a ochrany svojej osoby
ako aj vlastnej rodiny a svojich detí nezverejniť svoju plnú identitu, pretože by tým boli ohrozené samotné tieto
posolstvá jej prenasledovaním až po fyzické útoky a ohrozenie jej bezpečnosti a bezpečnosti jej rodiny.
Poznámka: Čo to je za prorokyňa a vizionárka, ktorá sa bojí trpieť pre Božie meno? A to utajovanie? Ježiš
povedal: „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná
pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 20-21).
 
 
Mária Božieho Milosrdenstva bola našim Pánom Ježišom Kristom upozornená, aby nikto jeho posolstvá neanalyzoval či osobne neinterpretoval a ani nepridával k nim svoje vlastné osobné názory, pripomienky alebo výklad. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Nikdy sa nepokúšajte analyzovať moje posolstvá, pretože to, aby ste tak robili, nie je potrebné. Nie je možné čakať na dobrozdanie a odobrenie tejto našej evanjelizačno – informačno – propagačnej práce zo strany našej drahej katolíckej cirkvi. Nie je dôležité, či Cirkev prehlási tieto posolstvá za autentické (pravé), nakoľko čas nie je na ich strane.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte
duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ ( 1 Jn 4, 1). Skúmať a analyzovať proroctvá je
povinnosťou Cirkvi a povinnosťou veriacich je predložiť posolstvá Cirkvi na rozlíšenie. Odmietanie odobrenia zo strany
Cirkvi je prejavom neposlušnosti, ktorý protirečí s Božím slovom: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda,
mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16).
 
Každý človek vo veku nad 7 rokov bude mať tento mystický zážitok, ktorý bude posledným milosrdným aktom Boha ešte
pred Druhým príchodom jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby každý mohol spoznať, že BOH existuje...
Poznámka: Prečo deti pod sedem rokov nebudú mať tento zážitok a nebudú môcť spoznať, že Boh existuje? Veď
už aj mladšie deti sú schopné urobiť niečo, čo si uvedomujú, že je zlé. Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí:
„Nechajte deti prichádzať ku mne!Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“ (Mk 10, 14).
 
Prečo sa udeje Varovanie?
  •  Aby sa každému človeku podal viditeľný a neodškriepiteľný dôkaz o existencii pravého živého Trojjediného
  • BOHA.
  •  Aby bol každý človek privedený späť k Božiemu Synovi – Ježišovi Kristovi – Spasiteľovi a Vykupiteľovi celého
  • ľudstva.
  •  Aby sa obrátili neveriaci, ktorí by inak nemali žiadnu možnosť spásy bez tohto veľkého aktu Božieho
  • milosrdenstva.
Pre mnohých bude videnie vlastných hriechov a následného miesta zatratenia – Pekla – natoľko šokujúce a zdrvujúce, že
to neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť zachránení.
Mnohí budú natoľko šokovaní a zhnusení tým, čo v sebe uvidia – všetku tú duchovnú špinu a úbohosť svojej duše,
stojacej pred Božím Majestátom – že skôr, ako by mohli oľutovať a poprosiť Boha o odpustenie, padnú mŕtvi v
tomto hriešnom stave bez možnosti vrátiť sa ešte raz do svojho pozemského tela a konať pokánie.
Poznámka: Je to úplne jasné protirečenie logike. Veď nemôže byť každý človek privedený späť k Božiemu
slovu a neveriaci obrátiť sa, ak to mnohí „neprežijú a zomrú v smrteľných hriechoch bez toho, aby mohli byť
zachránení.“
 
Tieto udalosti budú pre nás znamením, že sa máme bezprostredne pripraviť na okamih Veľkého Varovania, pretože
prichádza Syn Najvyššieho Boha – Ježiš Kristus. Ježiš Kristus počas Varovania ešte nepríde ako spravodlivý Sudca, aby nás súdil, ako tomu bude až pri Jeho Druhom príchode, ale aby nám dal možnosť spoznať naše hriechy a odčiniť ich cez pokánie a osobnú obetu tak, aby nám boli odpustené.
Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktoré hovorí, že existuje len prvý a druhý príchod Ježiša Krista, to
znamená, že pred druhým príchodom Ježiša Krista nemôžeme očakávať ešte nejaký iný (tretí).
 
Každý, kto odmietne tento Raj na Zemi, kde už v žiadnej forme nebude existovať zlo, sa obracia chrbtom ku svojej
spáse.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí, že Boh ponechá „kúkoľ medzi pšenicou“ až do konca
sveta, to znamená, že nijaký Raj na zemi dovtedy existovať nebude: „Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude
aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu
neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece“ (Mt 13, 40-42).
 
Náš Stvoriteľ, Nebeský Otec – Boh Najvyšší – nám cez svoju "Pečať živého Boha" sľubuje ochranu pred nepriateľmi v
čase Veľkého súženia za vlády antikrista a falošného proroka, keď bude prenasledovanie a perzekúcia všetkých tých,
ktorí odmietnu prijať znak šelmy. Je potrebné, aby ste si každý z vás, kto chcete, aby ste vy a vaši najbližší boli v nadchádzajúcich časoch prenasledovania a perzekúcie zo strany antikrista a jeho satanskej mašinérie Nového svetového poriadku chránení
touto mimoriadnou Božou ochrannou pečaťou, túto pečať stiahli na váš počítač, vytlačili si ju a zaliali do fólie
(napr. laminátovaním) alebo si ju zarámovali ako obrázok.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu v Zjavení 7, 2-3, kde sa píše: „A videl som vystupovať od východu
slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť
zemi a moru: "Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!" Pečať dáva
anjel a nie hocijaký človek. V Zjavení je slovo anjel použité aj ako synonym pre biskupa, napr. v Zjv 2,1: „Anjelovi
efezskej cirkvi napíš...“ Druhé protirečenie je, že išlo o znamenie na čelo a nie na papieri, ako sa to uvádza v týchto
posolstvách. Pečať živého Boha, je znamenie Ducha Svätého pri krste a pri birmovke, ako píše sv. Pavol: „...v ňom ste
boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou
prisľúbeného Ducha Svätého...“ (Ef 1, 13).
 
Nikdy predtým ani nikdy potom nebude ľudstvu daný takýto nesmierny a výnimočný dar Božieho milosrdenstva ako práve počas Veľkého Varovania.
Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktorá učí, že najväčším prejavom a darom Božieho milosrdenstva je, že
Ježiš zjavil ľuďom Božie slovo a zomrel za vykúpenie hriešnikov. Nič nemôže prevýšiť tento dar.
 
Kardinálom: Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je
posledným pravým pápežom.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu. Ježiš povedal prvému pápežovi Petrovi: „A ja ti hovorím: Ty si Peter
a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 18). Ak by pápeži prestali byť pravými,
prestala by existovať aj skala, na ktorej stojí Cirkev a pekelné brány by ju premohli.
 
Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť
o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí, že na odpustenie hriechov potrebujeme rozhrešenie
pastierov Cirkvi a nie nejaké „globálne vyznanie a globálnu ľútosť“: Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 22-23).
 
Všetci bez rozdielu náboženstva a svetonázoru, ateisti aj veriaci, ľudia vo všetkých končinách sveta, v pralesoch, v
púštnych oblastiach, príslušníci primitívnych kmeňov a národov kdekoľvek na tejto Zemi dostanú dôkaz o Božej
existencii, takže nikto viac nebude môcť poprieť, že Boh existuje. Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí. Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať cez tieto
posolstvá. Moji svätí služobníci všade na svete musia teraz počúvať Moje Najsvätejšie Slovo. Všetci Moji nasledovníci musia
zdieľať tieto posolstvá s Mojimi svätými služobníkmi všetkých kresťanských konfesií.
Musíš Mojich zasvätených služobníkov oboznámiť s ich obsahom (s obsahom posolstiev – pozn. prekl.), aby mohli
ešte pred Varovaním pripraviť svoje stádo (svojich veriacich – pozn. prekl.).
Poznámka: Ak nikto nemôže poprieť, že Boh existuje, potom už nie je slobodný vybrať si, či uverí v Boha
alebo nie, lebo je prinútený. Podobne ak si človek nemôže vybrať zlo, lebo je prinútený ho nerobiť, potom nie je
slobodný. A za takéto skutky pod prinútením nemôže mať ani zásluhy pre večný život. Protirečí to učeniu Cirkvi,
ktorá hlása, že Boh dal človekovi slobodnú vôľu a Božiemu slovu: „Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je
sloboda“ (2 Kor 3, 17). A tiež Božiemu slovu, ktoré hovorí, že Židia mnohokrát žiadali „znamenie zhora“, aby každý
spoznal, že Ježiš Boh. A Ježiš im odpovedal: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie
nedostane, iba ak znamenie Jonášovo“ (Lk 11, 29).
 
Svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na
Varovanie... Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu, ktoré hovorí, že „slovo pravdy“ je evanjelium a nie nejaké posolstvá
vizionárov: „...v ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse...“ (Ef 1, 13). Protirečí to
Božiemu slovu, ktoré hovorí, že my sme už dostali slovo pravdy, už sme mali možnosť poznať pravdu: „On nás zo
svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia“ (Jak 1, 11).
Okrem toho „stĺpom a oporou pravdy“ je Cirkev a nie posolstvá anonymnej vizionárky na internete. Preto to protirečí
Božiemu slovu z Listu sv. Pavla: „Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, ale ak sa omeškám, aby si vedel,
ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy“ (Tim 3, 14-15).
Protirečí to aj učeniu Cirkvi, ktorá v dogmatickej konšititúcii Dei verbum v 2. hlave hovorí, že evanjelium je „zdroj
všetkej spasiteľnej pravdy a mravného poriadku.“
 
Láme mi to moje srdce, keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých Mojimi vysvätenými nasledovníkmi. Títo istí
nasledovníci, ktorých som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe.
Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí obdržali sviatosti, musia si vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne
záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá.
Mojim biskupom odkazujem toto: Akí ste zaslepení. Cez vizionárov sú oznámené znamenia na oblohe, ale vy odmietate
tieto brať vážne. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude
odpustený.
Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktorá každému veriacemu dáva úplnú slobodu veriť alebo neveriť,
prijať alebo neprijať súkromné zjavenia. Odmietnutie veriť v takéto posolstvá preto nemôže byť hriechom a už vôbec
nie hriechom proti Duchu Svätému. Protirečí to aj nariadeniu Cirkvi, že kňazi nesmú v homíliách hlásať súkromné
zjavenia neschválené Cirkvou.
 
Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu: „Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde
k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14, 6). Niet inej cesty k Bohu ako táto Jediná.
 
Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. (Bez komentára!)
 
Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase taký stupeň, že znova prežívam tie strašné muky, ktoré som podstúpil, keď som
zomrel za vaše hriechy. (...) Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v čase, keď svet slávi Vianoce.
Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné.
Poznámka: Protirečí to učeniu Cirkvi, ktorá hlása, že oslávený Kristus už nemôže trpieť.
 
Skutočné Božie slovo nie je už viac otvorene hlásané dokonca ani Božími služobníkmi v kostole.
Poznámka: Protirečí to Božiemu slovu: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto
však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal“ (Lk 10, 16) ako aj: „...na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu“ (Mt 16, 18).
 
Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz.
Tentokrát nebude jeho sväté slovo, ktoré je dávané tebe, prorokyni konca času, prijaté v Cirkvi môjho Syna na zemi.
Cirkev môjho Syna je hluchá voči daru proroctva. Odmietajú proroctvá, pretože nechcú počúvať. Učeníci môjho Syna
budú napadnutí a obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi. A hoci sa učenie môjho
Syna nikdy nezmenilo, nájdu (údajný) nesúlad s jeho svätým slovom, ktoré im je teraz dávané. Prehlásia, že tieto
posolstvá protirečia Božiemu slovu. Deti, musíte mať vždy na pamäti, že môj Syn by nikdy nemohol protirečiť svojej
(vlastnej) Cirkvi na zemi, pretože On je Cirkvou. Cirkev odmietne jeho slovo rovnako, ako to urobila v čase, keď bol
môj Syn na zemi prvý raz, zatiaľ čo sa On pripravuje na svoj Druhý príchod. Zlyhajú v tom, aby Ho spoznali či prijali.
Ničomu sa nepoučili. Budeš ignorovaná v mnohých kruhoch mojej Cirkvi na zemi. Falošný prorok ( má ním byť pápež František )sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám, ktoré zlúči v jednu (cirkev). Ale nebudem to Ja, Ježiš Kristus, na ktorom bude postavený nový chrám. Bude to chrám, aby nahradil Svätú stolicu na oslavu šelmy. Satan získal tak mnoho duší, vrátane vodcov mojej vlastnej Cirkvi, čo viedlo k tomu, že mnohým nevinným ľuďom padne ťažko, aby zachovávali vernosť mojej svätej vôli.
Poznámka: Je to otvorené spochybnenie učiteľského úradu Cirkvi: „Učeníci môjho Syna budú napadnutí a
obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi.“ Vyššie uvedené slová protirečia
s Božím slovom: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“
(Mt 16, 18).
 
Nikdy sa, dcéra moja, neobávaj zverejňovať moje posolstvá a to aj tie, ktoré sa ti zdajú byť divné alebo desivé. Je
možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané. Človeku neprislúcha, aby ti nariaďoval, aby si prestala
oznamovať sväté Božie slovo.
Poznámka: Opäť je to výzva na neposlušnosť učiteľskému úradu Cirkvi, ktorý má právo nariadiť, aby posolstvá,
ktoré uzná za nepravé, neboli šírené členmi Cirkvi. Protirečí to Božiemu slovu. Ježiš povedal Petrovi a jeho nástupcom
pápežom: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi,
bude rozviazané v nebi" (Mt 16, 19).
 
Môj ruženec je vašou najdôležitejšou ochranou.
Poznámka: Vďaka modlitbe ruženca môžeme byť viac chránení, ale najviac nás chráni sám Boh, potom Panna
Mária a anjeli. Mnohí, aj nepraktizujúci kresťania si vešajú ružence na predné sklo v aute, lebo veria, že ich ruženec
ochráni. Ak nemajú živú vieru, tak ich neochráni ani tisíc ružencov!
 
Moje posolstvá svetu pre tieto časy budú podrobné a odhalia pravdy, ktoré doposiaľ neboli odhalené. Iba tieto posolstvá
môžu odhaliť tajomstvá nadchádzajúcich časov a ponúknuť požehnania, ktoré budú všetky Božie deti
potrebovať až do posledného dňa. Chopte sa daru môjho slova, ktorý je dávaný celému ľudstvu na to, aby vám
poskytol život.
Poznámka: Tu je jasné protirečenie s učením Cirkvi, ktorá hovorí: „Zjavenie sa skončilo smrťou posledného
apoštola.“
 
Žiaden prorok (však) nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu.
Poznámka: Je to klamstvo. Protirečí to so skúsenosťou. Knihy z videniami Márie Valtorty sú
neporovnateľne rozsiahlejšie. Len základné dielo o živote Ježiša Krista má desať zväzkov.
 
Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo.
Poznámka: Je to hlúposť, ktorá nepotrebuje širší výklad. Kritériom pravdivosti proroctva a proroka je pravda
a súlad s Božím slovom a učením katolíckej Cirkvi, a tiež poslušnosť a podriadenosť autorite Cirkvi.
 
V čase, keď II. Vatikánsky koncil vyhlásil nové nariadenia, boli to (práve tie) zlovestné slobodomurárske sily,
prebývajúce vo vašich radoch, ktoré ich zaviedli. Ľstivo predstavili nové spôsoby podávania mojej najsvätejšej
Eucharistie, ktoré sú pre Mňa urážlivé (je to najmä zneuctenie sv. hostie podávaním na ruku namiesto na jazyk a to hlavne
v štátoch západnej Európy ako aj podávanie sv. prijímania laikmi namiesto výlučného podávania len vysväteným
kňazom, ktorý jediný má právo vziať sv. hostiu do svojich rúk – pozn. prekl.).
Poznámka: Je to útok na učenie katolíckej Cirkvi a výzva na neposlušnosť liturgickým smerniciam.
 
Predovšetkým odmietnite klamstvá, ktoré vám už čoskoro predstaví Falošný prorok. On zlúči katolícku Cirkev s inými
cirkvami, vrátane pohanských cirkví, aby sa stala jednou ohavnosťou – jednou bezduchou svetovou cirkvou.
Poznámka: Pod falošným prorokom sa myslí pápež, ktorý príde po pápežovi Benediktovi XVI. Je to otvorená
výzva na neposlušnosť jeho nástupcovi a zároveň nástupcovi sv. Petra, prvého pápeža. Je to spochybnenie učenia Cirkvi
o neomylnosti pápeža vo veciach viery a mravov. Hoci boli v dejinách Cirkvi nehodní pápeži, žiaden z nich nevyhlásil
ako učenie Cirkvi vo veciach viery a mravov nejaké klamstvá, ktoré by bolo treba potom odvolávať a rušiť. Je to aj
protirečenie s Božou vôľou a Božím slovom, v ktorom sa Ježiš modlil o jednotu Cirkvi: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú
z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier“ (Jn 10, 16).
 
Tí, ktorí majú slabú vieru ale prijímajú moje Slovo, ktoré dostávate prostredníctvom tohto proroka, vedzte, že vaša
pokora a túžba, ktoré sa zrodili z čistej lásky ku Mne, vás priviedli bližšie k môjmu Najsvätejšiemu srdcu. Vy
ste zvyšok mojej Cirkvi. Vy ste Cirkev, o ktorej sa hovorí v Knihe zjavenia. Vy ste plod ženy, ktorá porodila mužského
potomka a ktorá bola zahnaná do púšte* (Zjav 12, 1-6), kde budete izolovaní a predsa zjednotení ako jeden, aby ste
verejne ohlasovali moje sväté Slovo a kázali pravé Evanjeliá. Vy, môj zvyšok Cirkvi, budete musieť hlásať moje
proroctvá a moje sväté Slovo tým, ktorí nie sú kresťania alebo nepoznajú Desatoro Božích prikázaní.
Pravda môjho Svätého písma, obsiahnutá v Knihe zjavenia, bola vysvetlená mnohými mojimi Cirkvami. Je tak veľa
variantov, z ktorých všetky sa zakladajú na ľudskom výklade.
Poznámka: „Tí, ktorí majú slabú vieru“ tvoria pravý zvyšok pravej Cirkvi? Vizionárka tu podáva výklad
niektorých textov Sv. písma. Protirečí to Božiemu slovu a učeniu Cirkvi: „Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo
v Písme nepripúšťa súkromný výklad“ (2 Pt 1, 20). Cirkev v dogmatickej konštitúcii Dei verbum hovorí: „Úloha
hodnoverne vysvetľovať písané alebo ústne tradované Božie slovo je zverená jedine živému magistériu Cirkvi, ktorá
vyznáva svoju právomoc v mene Ježiša Krista“ (čl. 10).
 
Útok začne potom, ako bude zvedených mnoho duší. Oni boli vyslaní, dcéra moja, aby Božie deti pripravili prijať
budúceho pápeža, ktorý príde po mojom milovanom vikárovi pápežovi Benediktovi. Tento pápež môže byť zvolený
členmi katolíckej Cirkvi, avšak on bude Falošným prorokom. Jeho voličmi sú vlci v baránkovom rúchu a príslušníci tajnej
zlovestnej slobodomurárskej skupiny, vedenej Satanom. Toto je spôsob, ako sa Satan pokúsi zničiť moju Cirkev. Žiaľ
tento Falošný prorok si získa mnoho prívržencov. Tí, ktorí sa mu postavia na odpor, budú prenasledovaní. Deti jednajte,
pokiaľ sa vám dá. Odsúďte klamstvá, ktoré vám budú predkladať tí, ktorí sa vás pokúsia presvedčiť o pravosti Falošného
proroka.
Poznámka: Je to veľmi otvorený útok na kardinálov, ktorí volia pápeža a na poslušnosť pápežovi. Protirečí to
Božiemu slovu. Neposlušnosť Cirkvi je hriech. Božie slovo hovorí: „Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to
prichádza Boží hnev na neposlušných synov“ (Gal 5, 6).
 
Akékoľvek Božie zjavenia, ktoré svet dostáva dnes, vám majú pomôcť v príprave na večný život.
Poznámka: Je to úplné zavádzanie a klamstvo. Protirečí s Božím slovom: „Lebo vystúpia falošní mesiáši
a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených“ (Mt 24, 24). A tiež:
„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ (
1 Jn 4, 1).
 
Zapamätajte si: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda
vás vyslobodí“ (Jn 8, 31-32). Ale toto slovo to je evanjelium, Sväté Písmo, ako ho predkladá Katolícka cirkev a nie
hocijaké posolstvá, hoci by boli aj zo zjavení schválených Cirkvou.
Sv. Pavol napísal: „Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému
evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám
hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!“ (Gal 1, 6-8).
Pozrite sa, koľko je v posolstvách írskej vizionárky iného, ako v evanjeliách!Môže požehnaný človek, ktorý
hlása takéto iné „evanjelium“? Sv. Pavol hovorí niečo veľmi strašné: „Nech je prekliaty!“ To vás ešte stále nepreniká
bázeň, vy ktorý šírite tieto posolstvá?
Prosím, zamyslite sa ešte nad jedným: Prečo veríte írskej vizionárke, o ktorej ani neviete, či je skutočná alebo
fiktívna. Nevieme jej meno, kde býva. Nevieme, či je to jedna osoba alebo viacero osôb, ktoré za posolstvami stoja. Úplne
nič!Všetky tieto posolstvá sú anonymy. Nájdite mi vo Svätom písme alebo v dejinách Cirkvi, či praví proroci boli
anonymní. Znova vám pripomínam Ježišovo slovo: „Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho
skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu“ (Jn 3, 20-21).
Ja neodmietam všetky súkromné zjavenia, ale snažím sa robiť to, čo napísal sv. Pavol: „Skúmajte, čo sa páči
Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte...“ (Ef 5, 10-11). Prosím Vás, nedorážajte Cirkev,
Kristovu nevestu, ktorú si Pán vyvolil!
Pán Vám žehnaj!
V Bystranoch, dňa 14. Novembra 2012.
Pavol Hucík, kňaz