Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"Rozlišovanie duchov - podľa svätých

11.02.2014 22:13

 Svätá Terezia z Avily bola presvedčená, že tí čo sa venujú modlitbe, nemali by túžiť ani prosiťo videnia a zjavenia.

Svojim sestrám odporúča :Naliehavo vám odporúčam : ak sa dozviete alebo počujete, že Boh udelil tie milosti, nikdy neproste po tom, aby aj vás nimi vyznamenal. I keď sa vám to zdá veľmi dobré a je nevyhnutné vážiť so to, predsa to nieje potrebné z niekoľkých dôvodov.
 

 Je nedostatok pokory chcieť, aby ste dostali, čo ste si nezaslúžili a ja si myslím, že naozak má málo pokory ten, kto potom túži. Pán nedáva hneď tieto milosti, ale dáva najprv hlboké sebapoznanie aby duša nespyšnela.

 Ak má niekto také túžby, je celkom isté že už žije v klame alebo vo veľkom nebespečenstve do neho upadnúť. Diablovi stačí, ak sú pootvorené aj tie najmenšie dvierka.

Už starodávní cirkevní otcovia a učitelia /napr. Kasián/ učili, že naše duševné stavy môžu pochádzaťz 3 prameňov: od Boha, od zlého ducha alebo nás samých. Teológovia stanovili niekoľko zásad, ktorých sa treba v tejto veci pridŕžať. Netreba sa priveľmi pridŕžať videní, zjavení, vnútorných prihováraní,neslobodno ich vyhľadávať. Niektorí svätí, napr. sv. Ján z Kríža, odporúčajú vidieť v nich nebezpečné pokušenia. Úryvok z knihy o postoji k súkromným zjaveniam - Štefan Senčík SJ )

Napomenutia o modlitbe - Bl. Angela z Foligna

A daj si pozor, aby si sa nikomu neoddal skôr, ako sa naučíš od kohokoľvek sa odtrhnúť. Podobne si dávaj pozor na svoju vlastnú horlivosť, teda na du­cha, ktorý sa pripája k horlivosti, aby si si azda všet­ko nezničil; všimni si, ako sa prejavuje na začiatku, ako v strede a aký je koniec. Len natoľko sa riad svojou horlivosťou, nakoľko je pripodobnená knihe života, a nie viac!

Čo je kniha zivota? Je to Božie Slovo)  Kniha zjavenia - kapitola 20. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho; čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.

Dávaj si pozor aj na tých, čo hovoria sladké slová a hovoria o zjaveniach

Dávaj si pozor aj na tých, čo hovoria sladké slová, robia sa veľmi tichými a hovoria o zjaveniach: lebo sú to zlomyseľné osídla, ktoré druhých sťahujú za sebou do záhuby. Napokon sa maj na pozore i pred tými, čo sa svä­tými len zdajú a len zdanlivo konajú dobré skutky, aby ťa azda nestiahli na svoju cestu. Pozeraj, pozoruj a skúšaj, ale nasleduj len potiaľ, pokiaľ je tu podobnosť s cestou života, ďalej nie! ( cesta života je cesta Božej lásky ktorá sa prejavuje k blížnemu )

Vystríhaj sa aj tých, čo hovoria, že majú slobodného ducha, lebo sú otvorene proti Kristovej ceste

Vystríhaj sa aj tých, čo hovoria, že majú slobodného ducha, ( riadia sa sami sebou ) lebo sú otvorene proti Kristovej ceste. Veď Kristus sám sa podrobil zákonu, hoci zákon bol ustanovený z jeho vôle, sám sa stal otrokom, hoci bol slobodný. Preto aj tí, čo chcú nasledovať Krista Pána, musia sa pripodobniť jeho životu

Svätá Faustína : Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! 

Nesmú teda tak, ako to robia mnohí, rušiť Boží zákon a príkazy a tak hľadať slobodu, ale naopak, majú sa slobodne podrobiť zákonu, Božím príkazom, dokonca i radám. Majú si vytvoriť akýsi kruh, ktorý im určí poriadok, totiž sám Duch Svätý im určí poriadok života, ktorý bude pre nich záväzný. Bude potom mnoho vecí ktoré smú robiť, lebo nie sú v rozpore s Bohom, ale Duch Svätý im dáva takú disciplínu, že si nedovolia ani také veci.

Napomenutia o pokore

: Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Duša musí jeho názoru /duch. vodcu - spovedníka /dávať prednosť pred mienkou samého Boha. Lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY. Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedie nedobrý duch. Svätá Faustína