Fakty o posolstvách varovania od Írky Mary Carberry alebo aj MBM

„ Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených"Pár z hlavných vecí, ktoré ako prvé udrú do očí ak čítam Bibliu

04.02.2014 19:24

 

1. Uryvok z posolstva  : 

1025. Poselství ze dne 17. ledna 2014 v 00:20.

Má vroucně milovaná dcero,buď klidná pokaždé, když čelíš mnoha překážkám, s nimiž se ty a všichni moji následovníci každý den setkáváte v této práci pro záchranu duší. Měj stále na paměti, že Satan nepřestane soužit tuto i jiné mise, které jsou pravé, protože vycházejí od Boha. Pravé mise, kterým žehnám dnes, i ty, jimž jsem žehnal po staletí, vždy trpěly kvůli odporu, se kterým se potkaly. Jenom mise, které skutečně pocházejí od Boha, přitahují takovou nenávist. Jenom praví proroci přitahují nenávist. Mojžíš, Eliáš, Noe a Jan Křtitel a jiní jako oni přitahovali nenávist kvůli Satanovu vlivu na slabé duše. Pouze Já, Ježíš Kristus, jediný ze stovek prorokůběhem času mého pobytu na zemi, jsem vzbudil takovou nenávist, jakou si na Mě vylili. A teď  právě ty, můj poslední prorok, vyvoláš takovou nenávist, již dlouho neviděnou – přestože i jiní, podobně jako ty, v nedávné době trpěli.

Čo hovorí Biblia?

A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka?   A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov.     Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja?    A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha!    A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.     A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;    a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi.   Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby to nikomu nepovedali, že on je Kristus.

Teda, žiaden prorok, dokonca jeden z mnohých prorokov, ide tu o jasný výsmech z Božstva Ježiša Krista, pretože ani jeden z mnohých prorokov nebol Bohom ako Ježiš Kristus, Mesiášom, bez hriechu, čo sa za nás obetoval na kríži... ako môže táto vizionárka teda povedať, že bol jedným z mnohých prorokov?

 

2. Umývanie nôh

 Umývanie nôh ktoré urobil pápež František väzňom posolstvá vyhlásili za úplnú herézu. 

Čo hovori Biblia ?

Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci."   11  Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."   12  Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil?   13  Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som.   14  Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.   15  Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.   16  Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.

A čo samotní aspoštoli, ktorým umýval nohy? 

Napríklad svätý Matúš bol mýtnikom- Lévi, vtedy bol veľmi neobľúbený, lebo u mýtnikoch bolo známe, že vždy vyberali navyše a prilešovali si do vlastného vrecka. 

Neboli i apoštoli hriešnici? Koľko krát je aj v Biblii spomenuté ako sa medzi sebou hádali? Kto bude prvý z nich v nebeskom kráľovstve? Keď sa chcel Peter rovnať Ježišovi a kráčať po vode, nakoniec sa začal topiť. 

A teda, kto je ten, že si dovolí pasovať sa do pozície sudcu, keď samotný Ježiš Kristus neodsudzoval tých, ktorých si povolal. Keď dokázal umývať nohy Judášovi Iškariotskému a pritom vedel, že ho zdradí a zapredá?  "On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Nato povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rabbi? Odpovedal mu: Ty si to povedal…" (Mt 26, 24-25)

Nie je to čisté farizejtvo obviňovať pápeža Františka, že umýval nohy väzňom? A nevyčítali to isté farizeji Ježišovi Kristovi s kým sa stýka? A ako im on odpovedal? - lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A  akoby naschvál si povolával hriešnikov. 

Mária Magdaléna ? - bola prostitútkou. Kristus jej odpustil mnohé hriechy, lebo preukázala veľkú lásku. Západní cirkevní otcovia spájali túto udalosť so zmienkou evanjelií, že Ježiš vyhnal z Márie Magdalény sedem zlých duchov (Mk 16,9; Lk 8,2).

Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? - aspoštol Pavol sa podieľal na zabíjaní kresťanov a ich zatýkaní.